Make your own free website on Tripod.com
日期 時間 地點 交通 住宿
5/30() 上海 0910 – 1500 台北澳門-上海(虹橋機場) 復興行空上海行空(來回) ( NTD 16500 ) 上海錦江飯店( 三星套房 RMB500/)     上海市茂名南路59
1500 – 1600 上海(虹橋機場) – 上海錦江飯店 出租車 ( RMB 50 )
TEL : 62582582
FAX : 62155588
1500 – 2200 人民廣場-南京路外灘中山路 地鐵陝西南路站 -- 地鐵一號線人民廣場站 ( RMB 2 )  
5/31() 蘇州市 1000 – 1200 上海火車站蘇州市火車站 地鐵一號線上海火車站 ( RMB 2 ) 火車 ( RMB 13 ) 要前一晚先購票 拥軍樓大酒店 ( RMB270/ )蘇州市金門路145 外國人不能住, 台港澳不算外國人
1200 – 1230 蘇州市火車站 -- 擁軍樓飯店 黃包車 ( RMB 3 ) TEL : 5125510280
1300 – 1420 拙政園 ( RMB 38 ) 公交 ( RMB 1 )  3 , 301  
1430 –1530 蘇州老街 -- 藕園 ( RMB 25 ) 黃包車 ( RMB 2 )
1600 – 1900  觀前街 黃包車 ( RMB 2 )
6/1() 蘇州市 1200 – 1300  寒山寺 ( RMB 10 ) 出租車 ( RMB 11 ) 名人苑飯店(浦東) ( RMB 250 / )        張楊路2988                                              TEL:021-58852988
1300 – 1340  楓橋 ( RMB 6 ) 步行
1340 – 1500  盤門景區 ( RMB 35 ) 黃包機車 (RMB 5 )
1630 – 1800  虎丘( RMB 40 ) 公交 ( RMB 1 )  2
1950 – 2100  蘇州市火車站 -- 上海火車站 火車 ( RMB 13 )  要前一晚先購票
2130 – 2200  上海火車站 -- 名人苑飯店(浦東) 地鐵上海火車站 -- 地鐵二號線東方站 ( RMB3 )
出租車 ( RMB 25 )
6/2() 上海 1130 – 1230  浦東渡口上海老街 渡船 ( RMB 0.5 ) 名人苑飯店(浦東) ( RMB 250 / )
1230 – 1600 上海老街 -- 城隍廟豫園商場 -- 豫園 ( RMB 25 ) 步行
1600 – 1830  豫園商場襄陽市場 人民路 926公交 ( RMB 2 )
1840 – 1930  襄陽市場浦東 地鐵陝西南路站 -- 地鐵二號線東方站 ( RMB3 )
6/3() 上海 1100 -- 1330 浦東 -- 上海書城 地鐵二號線東方站 -- 地鐵二號線人民廣場站 ( RMB 3 )  
1330 -- 1400 上海書城 -- 虹橋機場 出租車 ( RMB 40 )
1540 -- 2120  虹橋機場 -- 澳門 -- 台北 上海行空 -- 復興行空